Цiыфым Ифэшъуашэхэм Афэгъэхьыгъэ Дунэе Джэпсалъ
Пычыгъоу 1
ЦIыф пстэури шхьафитэу, ялъытэныгъэрэ яфэшъуашэхэмрэкIэ зэфэдэу дунаим къытехъох. Акъылрэ зэхэшIыкI гъуазэрэ яIэшъы, зэкъошныгъэ шапхъэм тетэу псэунхэ фае.
Къеджагъэр Псэунэкъо Саид