Цiыфым Ифэшъуашэхэм Афэгъэхьыгъэ Дунэе Джэпсалъ
Пычыгъоу 7
ЦIыф пстэури къэрал хабзэм ыпашъхьэ щызэфэд ыкIи зэхэдзынчъэу къэрал хабзэм къыухъумэнхэу яфэшъуаш. ЦIыф пстэуми зэфэдэу мы Джэпсалъэр ашъхьапэнэу, ащ емызэгъырэ шIыкIэхэм ащыухъумэгъэнхэр яфэшъуаш.
Къеджагъэр Псэунэкъо Саид